సంబరాలు సంబరాలు ఎన్నీయల్లో, మరి పాతా పంటా ఎన్నీయల్లో
సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు హో ! 
                              
పొద్దుగాలె పోతున్నాము ఎన్నీయలో, మరి సామ బువ్వ ఎన్నీయలో 
సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు హో !     ||సంబరాలు||
                            
పగటి భోజనం ఎన్నీయలో, మరి కొర్రాబువ్వా ఎన్నీయలో 
సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు హో !   ||సంబరాలు||
                       
రాత్రి భోజనం ఎన్నీయలో, మరి సజ్జ రొట్టే ఎన్నీయలో 
సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు హో !   ||సంబరాలు||

పొద్దు గాలె పోతున్నాము ఎన్నీయలో, మరి రాగి ముద్దా ఎన్నీయలో 
సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు, సంబరాలు హో !   ||సంబరాలు||
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song