సంప్రదించండి

చిరునామా:

Kottapalli Prachranalu
1-127/A,
Near MRO Office,
Chennekothapalli,
Anantapatur (Dist.)
Andhra Pradesh
PIN: 515101

పోన్: 08559 240495, 9490180695,7702877670

ఈ-మెయిలు: team@kottapalli.in

బ్యాంకు అకౌంటు వివరాలు:

Kottapalli Prachuranalu
A/C No: 62320333310
Account Type: Savings
State Bank of India,
Dharmavaram
IFSC Code: SBIN0020902