పవన్ కుమార్, మదర్ థెరిస్సా బాలల సంఘం, కొత్తగేరి చెప్పిన బెండకాయంత బ్రాహ్మణుని కథ:

అనగనగా ఒక ఊరిలో బెండకాయంత బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆ బెండకాయంత బ్రాహ్మణునికి, ఇటుకంత ఇల్లు వుండేది. ఒక రోజు బ్రాహ్మణుడికి వంకాయంత వజ్రం దొరికింది. ఆ వంకాయంత వజ్రాన్ని, బీరకాయంత బీరువాలో పెట్టి, తాటికాయంత తాళం వేసినాడు. ఇది కిటికీలోంచి ఒక దొంగ చూసాడు. ఆ రాత్రి బ్రాహ్మణుడు నిద్రపోవటం చూసి దోసకాయంత దొంగోడు, తాటికాయంత తాళాన్ని పగలగొట్టి, వంకాయంత వజ్రాన్ని తీసుకుని, కాకరకాయంత కారులో పారిపోయాడు. పొద్దున్నే, యజమాని వజ్రం లేకపోవటం చూసి, పొట్లకాయంత పోలీసు వద్దకు పోయి, రిపోర్ట్ చేశాడు. ఆ పొట్లకాయంత పోలీసు, జీడికాయంత జీపులో వెళ్ళి , కాకరకాయంత కారులోని, దోసకాయంత దొంగోడిని పట్టుకుని, జామకాయంత జైల్లో పెట్టి, లవంగమంత లాఠీతో కొట్టి, వంకాయంత వజ్రాన్ని, బెండకాయంత బ్రాహ్మణునికి ఇప్పించాడు!! ఎలా ఉంది?

***

బ్రహ్మేంద్ర, 7వ తరగతి, టింబక్టు బడి, చెన్నేకొత్తపల్లి చెప్పిన చింతకాయంత చిన్నోని కథ:

ఉసిరికాయంత ఊళ్ళో చింతకాయంత చిన్నోడు, పెసరగింజంత పెళ్ళాంతో, కాపురం చేసేవాడు. వారికి ఎలక్కాయంత ఎద్దులు ఉండేవి. ఒకరోజు, శనక్కాయంత చేన్లో దున్నుతుంటే, వారికి వంకాయంత వజ్రం దొరికింది. వారు సంతోషంతో ఆ వజ్రాన్ని బీరకాయంత బీరువాలో దాచారు. అది దోసకాయంత దొంగోడు చూశాడు. దాన్ని ఆ రాత్రే దొంగిలించుకుపోయాడు. వాడిని మునక్కాయంత ముసలమ్మ చూసింది. వెంటనే పొట్లకాయంత పోలీసుకు ఫోన్ చేసి, ఆ విషయం చెప్పింది. వెంటనే పొట్లకాయంత పోలీసు గంజిగడ్డంత గన్ను తీసుకుని, లవంగమొగ్గంత లాఠీ పట్టుకొని, జీలకర్రంత జీపులో వేగంగా వచ్చి, దోసకాయంత దొంగోడ్ని పట్టుకొని, వంకాయంత వజ్రాన్ని చింతకాయంత చిన్నోనికి ఇప్పించి, దోసకాయంత దొంగోడ్ని జీలకర్రంత జీపులో తీసుకెళ్ళి, జామకాయంత జైల్లో పెట్టి, తాటికాయంత తాళం వేశాడు!! ఏమంటారు మరి?

***

గంగమ్మక్క, టింబక్టు బడి చెప్పిన చింతకాయంత చిన్నోని కథ:

ఉల్లిగడ్డంత ఊళ్ళో చింతకాయంత చిన్నోడు ఉండేవాడు. ఒక రోజు ఉర్లగడ్డంత ఊరోడు పోయి, చింతకాయంత చిన్నోడితో, "ఒరే ! చింతకాయంత చిన్నోడా ! నువ్వు ఏం చదివావురా?" అని అడిగాడు. అందుకు చిన్నోడు, "టెంకాయంత టెన్త్ క్లాస్ చదివాను" అన్నాడు. "మరి నీకు ఏం వచ్చింది రా?" అని ఉర్లడ్డంత ఊరోడు అడిగాడు. "వంకాయంత వజ్రం వచ్చింది", అని చింతకాయంత చిన్నోడు చెప్పాడు. "దాన్నిఎక్కడ దాచావు?" అని అడిగాడు ఉర్లగడ్డంత ఊరోడు. అందుకు చిన్నోడు "బీరకాయంత బీరువాలో పెట్టి తాటికాయంత తాళం వేశాను" అని చెప్పాడు. అది దోసకాయంత దొంగోడు విని, తాటికాయంత తాళం తీసి బీరకాయంత బీరువాలోని వంకాయంత వజ్రాన్ని దొంగిలిస్తుంటే , మునక్కాయంత ముసలమ్మ చూసి, పొట్లకాయంత పోలీసుకు చెప్పింది. పొట్లకాయంత పోలీసు కాకరకాయంత కారులో వెళ్ళి, దోసకాయంత దొంగోడిని పట్టుకుని, జామకాయంత జైల్లోవేసి, బెండకాయంత బెత్తంతో కొట్టి, వంకాయంత వజ్రాన్ని రాబట్టి, చింతకాయంత చిన్నోడికి ఇచ్చాడు.

***