ఎంతో మంది పనివాళ్ళు, అంతామంచి పనివాళ్ళు  
మడకను దున్నే మాదన్న, కొడవలి పట్టిన కొండమ్మ
||ఎంతోమంది||

గుడ్డలు నేసే గురవయ్య, బట్టలు ఉతికే బాలన్న
||ఎంతోమంది||
                              
కుండలు చేసే కొమరయ్య, కొలిమిని ఊదే కోనయ్య
||ఎంతోమంది||
                              
చెప్పులు కుట్టే చెన్నయ్య, దుస్తులు కుట్టే మస్తాను
||ఎంతోమంది||
                              
చదువును నేర్పే సాంబయ్య, యంత్రం నడిపే యేసయ్య
||ఎంతోమంది||
                             
పని వాళ్ళంతా సమానమే అని చెప్పేదే మన సమాజము
||ఎంతోమంది||
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song