కొత్తపల్లి పత్రికను మీరు పిడియఫ్ గా మాత్రమే కాక, అనేక ఇతరరూపాలలోకూడా ఉచితంగా డౌన్లోడు చేసుకోవచ్చు. సందర్శించండి:

పిడియఫ్ ప్రతి,64 పేజీలు (కవర్ పేజీ కలుపుకొని) 7.5MB

కొత్తపల్లి పత్రిక ఇతర ఫార్మాటులు