కొత్తపల్లి పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని ఇక్కడినుండి ఉచితంగా డౌన్లోడు చేసుకోండి:
కొత్తపల్లి పిడియఫ్ (68 పేజీలు, 20.2MB)

కొత్తపల్లి పత్రికను ఇతర ఫార్మాటుల్లో డౌన్లోడు చేసుకునేందుకు సందర్శించండి:
కొత్తపల్లి పత్రిక ఇతర ఫార్మాటులు