కొత్తపల్లి పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని ఇక్కడినుండి ఉచితంగా డౌన్లోడు చేసుకోండి:
కొత్తపల్లి పిడియఫ్ Archive Org ద్వారా (68 పేజీలు, 17.7 MB)

కొత్తపల్లి పత్రికను ఇతర ఫార్మాటుల్లో డౌన్లోడు చేసుకునేందుకు, ఈ పుస్తకంగా చదువుకునేందుకు సందర్శించండి:
కొత్తపల్లి పత్రిక ఇతర ఫార్మాటులు