కొత్తపల్లి పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకమైన అభినివేశాల(special effects)తో " e-పుస్తకం" గా చదువుకోవచ్చు!

క్రింది లంకెను నొక్కండి!
కొత్తపల్లి e-పుస్తకం