అదిగో! అదిగో!
అందాల పట్నం!
పట్నంలోన బాల విహార్!
బాల విహార్లో రంగుల రాట్నం!
రాట్నం చుట్టూ
బచ్చెన గుర్రాల్!
గుర్రాలెక్కి
ట్లక్!ట్లక్!ట్లక్!ట్లక్!
గుర్రాలెక్కి
గిరగిర గిరగిర
సవారి చేదాం
చలో! చలో!

పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song