చలికాలం వచ్చింది
సరుకు లేమి తెచ్చింది?
నిప్పులకుంపటి తెచ్చింది
వెచ్చని దుప్పటి కప్పింది

ఎండాకాలం వచ్చింది
ఏమేమి తెచ్చింది?
కాళ్ళకు చెప్పులు తెచ్చింది
నెత్తిన గొడుగు ఎత్తింది

వానాకాలం వచ్చింది
కానుకలేమి తెచ్చింది?
వాగూ వంకా వరదా
వాకిలి ముందర బురదా!

పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song