కాపాడు కాపాడు వినాయకా
కష్టాలు నష్టాలు రానీయక
కల్లలు కపటాలు ఎరుగని
పిల్లవాళ్ళము మమ్ము దయగని
।కాపాడు ।

ఏనుగు తొండము వాడవని
ఎకసెక్కముగ మాటలాడమయా
ఎలక వాహనమెక్కి వచ్చావని
చులకనగ నిన్ను  చూడమయా  । కాపాడు ।

ఓ బొజ్జ గణపయ్య దండాలయ్యా
మావద్ద నువు నిలిచి  ఉండాలయ్యా
ఈ సజ్జ పూలన్ని నీకేనయా
మా ఒజ్జవై విద్యలొసగాలయ్యా  ।కాపాడు ।

సూరీడుకన్న మును లేచామయ్యా
నేరేడు మారేడు తెచ్చామయ్యా
కుడుములు ఉండ్రాళ్లు పెట్టామయ్యా
ఇడుములు నీవే పోగొట్టాలయ్యా  |కాపాడు ।
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song