1.కరెన్సీ నోటులో  తెల్లని భాగం దేనికి!?  
జవాబు: రఫ్ వర్కు చేసుకోటానికి.

2.'అర్ధరాత్రి ' కి వ్యతిరేక పదం చెప్పమన్న తెలుగు మాస్టారు తలపట్టుకునేదెప్పుడు!?   
జవాబు: 'అర్ధపగలు ' అని విద్యార్ధి అన్నప్పుడు.

3.అమ్మ  అదిరిపడేదెప్పుడు!?   
జవాబు: ఒకటోతరగతి చదివే కొడుకు "హోంవర్క్ చెయ్యటానికి  నెట్  సెర్చ్  చేస్తున్నాను" అన్నప్పుడు.

4.పిల్లలు దేవుడితో  సమానం, మరి వృద్ధులు.....!?   
జవాబు: ఆస్తి వుంటే  దేవుళ్ళు - లేకపోతే దెయ్యాలు.

5.పురాణ కాలంలో  ప్రపంచ బ్యాంకుని ఏమని పిలిచేవారు?   
జవాబు: కుబేరుడు.

6. కలికాలం  అంటే?   
జవాబు: 'అన్నమో రామచంద్రా' అన్న తోటి వాడికి  అన్నం పెట్టకుండా ఆకలనే  అడగని రామచంద్రుడికి  నైవేద్యం పెట్టటం.

7.జాతకం చూపించుకోటానికి  ఎవరి దగ్గరకెళితే మంచిది?   
జవాబు: జాతకం చూసేవాళ్ళలో  ఎవరి జాతకం బాగుందో తెలుసుకుని, అతని దగ్గరకెళ్తే మంచిది.