చల్లనైనదమ్మ  మా బడి
ఇది బడి కాదమ్మా అమ్మ ఒడి
చదువుల పువ్వులు పూసే-  
ఇది నవ్వుల పూదోట
కమ్మని వెన్నెల కాచే- 
సిరి మల్లెల విరిబాట 
|చల్లనైనదమ్మా|

గోరుముద్దల్లాంటి-
కథలెన్నో మేము విన్నాం
మెదడుకు మేతను పెట్టే- 
పాఠాలు మేము చదివాం 
గురువులు మలిచిన శిల్పాలై ఈనాడు నిలిచాము
దిశలకు వెలుగులు  పంచే దీపాలమైనాము
|చల్లనైనదమ్మా|

కోయిలమ్మలకంటే భలె కమ్మని పాటలు నేర్చి
లేడి కూనలకంటే చెంగ్ చెంగున గంతులు వేసి
భారతమాతను కొలిచే త్యాగయ్యలమౌతాము
భారతమాతను కాచే వీర సైనికులౌతాము
|చల్లనైనదమ్మా|
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song