కాకీ కాకీ కవ్వరకాకీ 
మా చేన్లో వాలొద్దు
మల్లె పువ్వు తుంచొద్దు
మా నాన్న బీదోడు
మాయమ్మ  రాక్షసి
నేనేమో పుట్టగోసి!
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song