కోయిలపిల్లా!  ఓ కోయిలపిల్లా!
నిన్నెవరేమన్నారే కోయిలపిల్లా

ఆదివారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు అందాల పట్టు చీర తెస్తాం పిల్లా   
|కోయిలపిల్లా|

సోమవారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు అందాల గాజులు తెస్తాం పిల్లా   
|కోయిలపిల్లా|

మంగళవారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు మంగళసూత్రం తెస్తాం పిల్లా   
|కోయిలపిల్లా|

బుధవారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు అందాల పట్టీలు తెస్తాం పిల్లా
|కోయిలపిల్లా|

గురవారంనాడొస్తాంపిల్లా
నీకు నడుముకు డాబులు తెస్తాం పిల్లా
|కోయిలపిల్లా|

శుక్రవారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు చెవులకు కమ్మలు తెస్తాం పిల్లా
|కోయలపిల్లా|

శనివారంనాడొస్తాం పిల్లా
నీకు సొమ్ములుగిమ్ములు తెస్తాం పిల్లా
|కోయిలపిల్లా|
పాటలు వినడానికి Adobe Flash Player తెచ్చుకోండి.
Download this song