కొత్తపల్లి కార్యబృందం

1. నిర్వహణ:

వ్యవస్థ,విషయ వస్తువు, లెక్కాచారాలు: నారాయణ

ముద్రణ: వీరాంజనేయులు

వెబ్‌సైటు, సాంకేతిక విషయాలు: ఆనంద్

సాంకేతిక సహకారం: లక్ష్మి

సలహాలు, సహకారం: సుబ్బరాజు

2. సంపాదకత్వం:

ప్రధాన సంపాదకత్వం: నారాయణ

సహాయక సంపాదకత్వం: మంజునాధ్

3. సహాయం:

చిత్రాలు, కళ: వీరాంజనేయులు

సహచిత్రకారుడు: అడవి రాముడు

లెక్కాచారాలు, డబ్బులు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు: మంజునాధ్, అలివేలమ్మ

శ్రేయోభిలాషిగా నాలుగు మంచి ముక్కలు: రాధ మండువ

మరిన్ని వివరాలు...