కొత్తపల్లి పత్రిక ముద్రిత ప్రతుల్ని ఇప్పుడు ఆన్‌లైనులో ఆర్డరు చేయచ్చు!

సంప్రదించండి

చిరునామా:

Kottapalli Trust
Near MRO Office,
Chennekothapalli,
Anantapatur (Dist.)
Andhra Pradesh
PIN: 515101

పోన్: 08559 240222, 7702877670

ఈ-మెయిలు: team@kottapalli.in

బ్యాంకు అకౌంటు వివరాలు:

Kottapalli Trust,
A/C No: 0138101018809
Account Type: Savings
Canara Bank,
Chennekothapalli

IFSC Code: CNRB0000138